خودكار جادویی

+

كتاب

برای نوشتن پیام های محرمانه

هر متنی میخواهید بنویسید...

متن شما نامرئی می شود

فقط با نور مخصوص می توانید ببینید...

لطفا این خودكار را سر جلسه امتحان نبرید!!

همراه با 4 باطری...

خرید اینترنتی         خرید اینترنتی

قیمت : 5000   تومان

 

خودكار جادویی و محرمانه

شما با استفاده از جوهر نامرئی این خودكار می توانید

هر متنی را بدون انكه دیده شود بنویسید

فقط با استفاده از نور مخصوص خودكار جادویی می توانید

 نوشته نامرئی را بخوانید....

با جوهر نامرئی بنویسید....با نور مخصوص بخوانید.

لطفا این خودكار را سر جلسه امتحان نبرید!!

خرید اینترنتی         خرید اینترنتی

قیمت : 5000   تومان

طرز استفاده : با استفاده از جوهر مخصوص این خودكار روی كاغذ سفید بنویسید

سپس با استفاده از نور مخصوص این خودكار كه با فشردن دكمه

 روشن میشود متن را براحتی بخوانید.

قابل استفاده برای كارهای پیچیده و محرمانه

فقط با این خودكار متن شما محرمانه می ماند.

موارد كاربرد این خودكار بسیار زیاد می باشد

ما اینجا به برخی از این كاربردها اشاره می كنیم....

خرید اینترنتی         خرید اینترنتی

قیمت : 5000   تومان

لطفا این خودكار را سر جلسه امتحان نبرید!!

 

* برای نوشتن پیامهای سری و محرمانه

* قابل استفاده برای تاتو های نامرئی

* برای كشیدن نقاشیهای فوق العاده زیبا در تاریكی

* فوق العاده سری و محرمانه

خرید اینترنتی         خرید اینترنتی

قیمت : 5000   تومان

* قابل استفاده برای موضوعات خصوصی

* با این خودكار میتوانید متن مورد نظرتان را هایلایت كنید

* برای شناسایی پول و یا چك تقلبی از نور این خودكار

 میتوانید استفاده كنید.

لطفا این خودكار را سر جلسه امتحان نبرید!!